You are here

November Prozessbeginn Istanbul wegen Festus Okey

Im November beginnt in der Türkei ein Gerichtsprozess im Falle von Festus Okey, der in einer Polizeizelle getötet worden war. Dazu ein Artikel aus der Zeitung atilim im Ansclhuss.
*Bericht zum Tod von Festus Okey vom Herbst 2007:
http://thecaravan.org/node/1340
Archives: Festus Okey "Police Cover Up in Okey's Death"
http://thevoiceforum.org/node/2307

*Festus Okey davas?na çag(r?*
Foto: Festus Okey davas?na çag(r?

I.STANBUL (22.10.2011)- Göçmenlerle Dayan?s,ma Ag(?, polis taraf?ndan öldürülen Nijeryal? göçmen Festus Okey davas?na duyarl?l?k çag(r?s? yapt?. Toplant?da, davan?n dünü-bugünü ve davay? Kamuoyuna maledebilmenin yollar? tart?s,?ld?.

Beyog(lu Aynal? Geçit toplant? salonunda dün düzenlenen toplant?da Göçmen Dayan?s,ma Ag(? ad?na Begüm Özden F?rat, gazeteci I.smail Saymaz ve davaya müdahillig(i kabul edilmeyen avukatlardan Muhsin Kemal S,ims,ek davan?n dünü-bugünü ve davay? kamuoyuna maledebilmenin
yollar?n? tart?s,t?.

Göçmen Dayan?s,ma Ag(?'dan Begüm Özden F?rat, Festus Okey cinayetinin nefret söylemleri üzerine gelis,en bir cinayet oldug(unu söyledi. F?rat, davay? göçmenler üzerindeki bask? ve s,iddeti bir kez daha görünür hale getirmesi ve yarg? mekanizmalar?n?nda bu konuda nas?l is,ledig(ini
gözler önüne sermesi aç?s?ndan önemli bulduklar?n? ifade etti.

Avukat Muhsin Kemal S,ims,ek, Festus Okey davas?nda Okey'i sahiplenecek kimsenin olmamas? nedeniyle davaya müdahil olmak istediklerini, ancak bu taleplerinin reddedildig(ini belirtti. Ayr?ca haklar?nda dava sürecini olumsuz etkilemeye çal?s,t?klar? iddias?yla sorus,turma bas,lat?ld?g(?na
dikkat çeken S,ims,ek, gelecek durus,mada savc?n?n mütaalas?n? sunacag(?n? belirterek, bu süreci göçmenlerin lehine çevirecek bir s,eyler yap?lmas?n?n gereklilig(ine vurgu yapt?.

*Polisin aleyhine olan deliller yok ediliyor*

Gazeteci I.smail Saymaz, polisin sokak infazlar? ile sokakta ve karakollarda insanlara kars,? gerçekles,tirdig(i is,kence vakalar?n? hat?rlatt?. Bu hat?rlatmalar içinde en çok dikkat çekenler ise polisin Kürt halk?na kars,? gelis,tirdig(i s,iddet eg(ilimi oldu. Festus Okey cinayetinin de siyahilere yönelik suçlamalar?n, ?rkç?l?g(?n bir örneg(i olarak gösteren Saymaz, gerek Okey davas?nda olsun, gerekse polisin s,iddetine maruz kalan dig(er insanlar?n davalar?nda olsun, bas,ta görüntü kay?tlar? olmak üzere polislerin aleyhine olan kan?tlar?n yok edildig(ine dikkat çekti.

Saymaz konus,mas?nda, medyan?n bu tip davalarda tak?nd?g(? tutumu da eles,tirdi. Gazeteci Saymaz, Festus Okey davas?nda bas,tan beri duyarl? gazeteciler bulundug(unu ancak as?l olarak olay?n bir grup sosyalistin gerçekles,tirdig(i eylemin ard?ndan medyan?n gündemine girdig(ini
hat?rlatt?.

Nijeryal? göçmen Festus Okey'in Beyog(lu Karakolu'nda yetkili cinayet sonucu yas,am?n? yitirmesine yönelik ilk tepki Ezilenlerin Sosyalist Platformu üyelerinden gelmis,ti. ESP, Okey'in ölümünün ard?ndan Nijeryal? göçmenlerle birlikte Galatasaray Meydan?'nda bas?n aç?klamas? yaparak, sorumlular?n yarg?lanmas?n? istemis,ti.