You are here

اگر می خواهید در گردهمایی صدای پناهجویان (ویس) در ۱۹ آوریل در ینا شرکت کنید یا این برنامه را اطلاع رسانی کنید.

اگر می خواهید در گردهمایی صدای پناهجویان (ویس) در ۱۹ آوریل در ینا شرکت کنید یا این برنامه را اطلاع رسانی کنید.

ما این بحث را خواهیم کرد که مشکلاتمان را مشخص کنیم و خودمان را با بقیه پناهندگان متشکل و مطلع کنیم…تشویق کنیم به داشتن جلسات در مناطق مختلف که مردم مسائل خودشان را بحث کنند. چه کار بیشتری برای متحد کردن خودمان در کمپ های پناهجویی می توانیم بکنیم تا همکاری خود و حمایت خود را در تورینگن قوی کنیم

لطفن این گردهمایی را پخش کنید.

دعوتنامه ویس (صدای پناهجویان). جنگیدن برای پایان بخشیدن به ترس و ناامنی به عنوان پناهنده در اینجا!

ویس، گروه پناهندگان، امسال در ینا، تورینگن در ۱۹ آوریل ۲۰۱۴

ما، فعالان صدای پناهندگان ینا، این افتخار را داریم که شما را به جلسه ی بازمان دعوت کنیم:

Languages: 
Subscribe to RSS - اگر می خواهید در گردهمایی صدای پناهجویان (ویس) در ۱۹ آوریل در ینا شرکت کنید یا این برنامه را اطلاع رسانی کنید.